Privacy

Hoe gaan we om met uw privégegevens

Privacybeleid Mohs Klinieken

Verzamelen persoonsgegevens

Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over de juiste persoonsgegevens kunnen beschikken. Bij Mohs Klinieken gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens van zowel u als patiënt als van onze medewerkers. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht en worden zonder wettelijke grondslag of toestemming niet verstrekt aan derden. Bewustwording en alertheid door medewerkers is één van de speerpunten in ons privacy beleid.

Vanaf 25 mei 2018 geldt voor de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In essentie zijn de nieuwe verplichtingen er vooral op gericht om uw gegevens beter te beveiligen en u meer controle te geven over uw gegevens.

Privacyverklaring

Mohs Klinieken voldoet aan deze verscherpte regelgeving door diverse maatregelen. U kunt hierover meer lezen in onze vernieuwde Privacyverklaring. Mohs Klinieken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en adviseert u daarom regelmatig deze verklaring te raadplegen voor een update.

Omdat Mohs Klinieken onder andere medische gegevens verwerkt, hebben wij een Quickscan AVG/ DPIA uitgevoerd. Dit is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en geeft inzicht welke maatregelen eventueel nog extra genomen moeten worden. Deze maatregelen zijn inmiddels adequaat opgepakt, zodat uw gegevens optimaal beschermd zijn.

Meer weten?

Heeft u vragen over de werkwijze van Mohs Klinieken of heeft u andere vragen over uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via gegevensbescherming@mohsklinieken.nl